Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van FreshFlesh.nl, gevestigd te Culemborg

Versie geldig vanaf 05-09-2011

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FreshFlesh.nl. De voorwaarden zijn

voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van FreshFlesh.nl. Op verzoek zenden wij u een

schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. FreshFlesh.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de

looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden

niet door FreshFlesh.nl erkend.

1.4 FreshFlesh.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het

aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal FreshFlesh.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om

andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de

consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder

kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van FreshFlesh.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

FreshFlesh.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport

van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft

de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van

reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na

afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan FreshFlesh.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering

schriftelijk melding te maken bij FreshFlesh.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op

ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt FreshFlesh.nl er

zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de

berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel

voor rekening en risico van de afnemer. Daarnaast merken wij op dat u voor ontvangst van de goederen wel thuis moet zijn om de bestelling in ontvangst te nemen, anders kunnen wij niet garanderen dat de producten in bevroren toestand bij u in huis zijn.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven

werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die

snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij FreshFlesh.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van FreshFlesh.nl. FreshFlesh.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 FreshFlesh.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 FreshFlesh.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 FreshFlesh.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,

betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat

daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van FreshFlesh.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. FreshFlesh.nl is echter

nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de

afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde

zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan

FreshFlesh.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan FreshFlesh.nl. Eventuele gebreken of

verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan FreshFlesh.nl

schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit

recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door FreshFlesh.nl gegrond worden bevonden, zal FreshFlesh.nl naar haar

keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding